Dit zijn de algemene voorwaarden van PSX-Sense (“PSX”), een onderneming met adres Mary van der Sluisstraat 380, Amsterdam. PSX is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52297551.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van PSX, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen PSX en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website https://playsense.nl/ (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van PSX aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
 4. PSX zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op https://playsense.nl/.
 5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

PSX

PSX biedt een online platform voor PlayStation nieuws en community tools.

Gebruik Website

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  1. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  2. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  3. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend

   zijn;

  4. Ongevraagde reclame (spam);
  5. Foute of misleidende informatie; en/of
  6. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan

   computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.

 3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een

  andere manier voordoen als iemand anders.

 4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan

  waarvoor de Website is bedoeld.

 5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan

  Gebruiker een bericht sturen naar [email protected].

 6. PSX behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg

  te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

Account

 1. Gebruiker dient minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
 2. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.
 3. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. PSX mag ervan uitgaan dat alles

  wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder

  toezicht van Gebruiker gebeurt.

 4. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel

mogelijk melden bij PSX. PSX zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.

 1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden,

  informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop

  auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.

 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan PSX verstrekt of

  voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.

 3. PSX is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.
 4. PSX heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te

  passen of te verwijderen. Daarnaast heeft PSX het recht Gebruikers de toegang tot de

  Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

 5. Indien PSX van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt,

  kan PSX de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. PSX kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:

  1. het account van Gebruiker te verwijderen; of
  2. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

Aansprakelijkheid

 1. PSX is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 2. PSX is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van PSX en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 3. PSX is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
  1. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
  2. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 4. PSX is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de

  Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige

  duur niet beschikbaar zijn van de Website.

 5. PSX neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die

  in redelijkheid van PSX kan worden verwacht. PSX is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door PSX betrachte zorg. PSX is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Klachten

 1. Bij PSX ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Inschakeling derden

 1. PSX is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. PSX is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van PSX impliceert dat de Gebruiker PSX machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. PSX neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. PSX is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van PSX.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven PSX en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. PSX zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen

PSX behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

Overige bepalingen

 1. PSX mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor PSX, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen PSX en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.